کیست رحم و تخمدان
آبان 12, 1397
افسردگی
آبان 12, 1397

نقرس

  • هنگام خواب به پشت دراز بکشید و ده مرتبه نفس عمیق بکشید و در پایان ، ده مرتبه بگویید یاعالمُ و بعد آرام بخوابید. (40شب)
  • در طول برنامه ، از هرنوع خشم و عصبانیت کاملا پرهیز نمایید. (40روز)
  • صبرزرد ، سورنجان و پوست هلیله ی زرد از هرکدام 15 گرم ، تربد ، مقل ، گشنیز ، و انیسون از هرکدام 10 گرم ، پودر کرده و با آب کرفس و عسل ، قرص ساخته بعد از هروعده ی غذایی ، دوعدد با آب قورت دهید. (40روز)
  • برگ کلم را در آب بپزید و بکوبید ، با اندکی دُرد سرکه ، آرد جو ، و روغن گل سرخ سرشته ، ضماد کنید. (40روز)
  • عناب و زرشک از هرکدام 100 گرم ، کاکنج ، تخم خرفه ، تخم کاهو ، و بالنگو ، از هرکدام 10گرم ، تخم گشنیز 5گرم و آلوچه خشک 20 گرم را نیم کوب کرده ، صبح و عصر تا 15 روز ، به صورت جوشانده میل کنید.(15روز)
  • هرروز ، یک لیوان عرق گزنه بنوشید.(40روز)
  • هرروز ، یک لیوان عرق کاسنی بنوشید.(40روز)
  • روغن گرچک و زیتون را مخلوط کرده و به موضع بمالید.(21شب)
  • هرشب ، یک استکان عرق اسطوخودوس بنوشید.(40روز)

(( این نسخه از کتاب سیمرغ سلامتی جلد دوم می باشد ))