میگرن
آبان 13, 1397
سنگ مثانه
آبان 12, 1397

درد مفــــاصل

  • هنگام خواب به پشت دراز بکشید و ده مرتبه نفس عمیق بکشید و در پایان،ده مرتبه بگویید یاعزیزُ و بعد آرام بخوابید(40شب)
  • در طول برنامه از هرنوع خشم و عصبانیت کاملا پرهیز نمایید(40روز)
  • هر روز یک لیوان عرق کهلیک اوتی را با یک استکان آب مخلوط کنید و بعد ناهار بنوشید(21روز)
  • هرشب،یک استکان عرق خرفه بنوشید(40روز)
  • هرروز،یک استکان عرق کرفس بنوشید(40روز)
  • هرروز،ده عدد بادام پوست کنده(مقشّر) را با یک قاشق عسل و یک لیوان آب در مخلوط کن بریزید و بهم بزنید و بنوشید(40روز)
  • هرروز،یک استکان عرق شاهتره بنوشید(40روز)
  • هرروز یک استکان عرق رازیانه بنوشید(30روز)خانم ها
  • هرروز مقداری مرزنجوش(توه لوجه) را مثل چایی دم کنید و دوالی سه استکان بنوشید(40روز)
  • هرروز،نیم کیلو سیب بخورید(11روز)

(( این نسخه از کتاب سیمرغ سلامتی جلد دوم می باشد ))