سرما خوردگی دایمی
آبان 6, 1397
بد بویی دهان به خاطر معده
آبان 6, 1397

Baby ailing and lying measuring electric thermometer

تب کودکان

برای پایین اوردن تب کودکان هر کدام یک از عرقهای زیر را میتوانید بدهید.

عرق برگ بید

عرق بومادران

عرق برگ چنار

و نصف دیازپام 5 میلی

دقت شود برای کودکان دوماهه تا یک ساله 20 الی 30 سی سی و از یک ساله تا 3 سالگی 40الی 50 سی سی و دیازپام را نیز تا 8الی 9 سالگی میتوانید بدهید.