ضعف چشم در پاییز
آبان 6, 1397
برای اعتدال صفرا
آبان 6, 1397

رفلاکس معده

  • مدتی نفس عمیق بکشید
  • غذا و خوردنی ها را کامل بجوید
  • چشمهایتان را ببندید و یک پایتان را بلند بکنید و با یک پا بایستید باید بتوانید 1 دقیقه با هر پا بایستید. با چشمان بسته اوایل نمی شود ایستاد ولی بعدها میتوانید (30روز)