بد بویی دهان به خاطر معده
آبان 6, 1397
نفخ
آبان 6, 1397

عفونت

آویشن – توهلوجه(مرزنجوش) – پولک – پونه با هم به اندازه برابر مخلوط کرده دم بکنید 3 دقیقه بجوشد بعد 10 دقیقه بماند تا دم بکشد و هر روز 2 استکان بخورید. (21روز)